“พล.อ.ประวิตร” กรรมการสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงพลังงานเชื่อม คมนาคมพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ จัดการขยะบนเกาะท่องเที่ยว

“พล.อ.ประวิตร” กรรมการสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงพลังงานเชื่อม คมนาคมพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ จัดการขยะบนเกาะท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 5 โครงการ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผน PDP 2018 เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน ได้แก่

 (1) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอำเภอหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ของกรมทางหลวง 

(4) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา ของกรมชลประทาน 

และ (5) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน 

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

สำหรับโครงการหน่วยงานรัฐ พิจารณาการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ใน อปท. 4 พื้นที่ รวมทั้งได้พิจารณาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ

ได้แก่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาต ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ออกไปอีก 2 ปี

ในส่วนของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อให้เกาะท่องเที่ยวจำนวน 14 เกาะ สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้เบ็ดเสร็จ พิจารณาสถานการณ์ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ กรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป ในส่วนของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาปรับปรุงค่ามาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก และกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่ถึง 50 แรงม้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed